Monday 4 January 2016

Peidiwch a rhoi lan; Do not give up!

'Sdim ots beth ni'n meddwl, 'sdim ots beth ni'n dweud - 'does neb yn gwrando!
 Faint o weithiau ydych chi wedi clywed y geiriau yna? Lawer waith, fi'n bendant -- ond pam, a beth am yr ateb? Yn brin iawn yw'r atebion sy'n dod oddiwrth ein wleidyddwyr. Na gyd sy' eisiau chi wneud yw gwrando arnynt yn siarad i'r pleidleiswyr (chwi), ac yn ysgoi dweud y gwir syml pan ydynt yn atebu (eich) cwestiynau.

OND --peidiwch a rhoi lan. Nawr, mae gobaith yn y wlad. Nawr, mae genym ni Gwerin Gyntaf/People First.


Sefydlwyd Gwerin Gyntaf/People First yma yn Sir Gar, yn arbennig i rhoi cyfle i bobl cyffredin -- chwi -- i cymryd rhan mewn wlaedyddiaeth le bydd eich llais chi yn bwysig. Gobeithiwn dilyn syniadau Martin Bell, cyn AS, achos maent yn dilys iawn yng Ngymru heddiw.


Ac yn nawr mae'r plaid bach newydd hon yn barod i ddechrau ennill aelodau newydd --chwi eto --i helpu ni ac i cymryd rhan pwysig i ddatblygu ein polisiau ac i benderfynu ein ffordd ymlaen. Felly, eich plaid chi bydd e'!


Ar hyn o bryd mae Cymru yn cael ei Lywodraethu gan pleidiau sy'n eu hunain yn cael eu lywodraethu o Lundain. Mae Plaid Cymru gyda ni, wrth cwrs, ond mae nhw yn copio gormod o'r pleidiau ereill ac felly efallai mae PC wedi colli ei ffordd a gan ganlyniad ddim yn gwrando ar chwi y Cymry!


'Sdim neb yn gofalu amdano ni, yn dodi Cymru a'r Cymry'n gyntaf -- a na pham ddaeth Gwerin Gyntaf/ People First i fod. Mae GG/PF yn credu mewn plaid hollol gwerinol, a fydd ein polisiau ac ein benderfyniadau yn dibynnu ar eich dewisiadau chi -- eich llais chi!


Os mae arnoch chi eisiau wneud wahaniaeth yng Nghymru dewch i un neu ddau o'n cyfarfodydd i darganfod rhagor. Os mae llais gyda chi, bydd lle i chi yn GG/PF. Dewch ymlaen ac ymunwch a ni. Bydd croeso gynnes i chi -- yn bendant! 


Doesn't matter what we think, doesn't matter what we say -- no-one is listening!


How many times have you heard those words? Many times I'm sure -- but why, and what is the answer? The answers are scarce indeed from our politicians. All you need to do is listen to them when they talk to the 
voters (you) and the way they avoid saying the simple truth when they answer (your) questions.

BUT -- do not give up. Now, there is hope in the country. Now, we have Gwerin Gyntaf/People First.

Gwerin Gyntaf/People First was established here in Sir gar especially to give a chance to the ordinary people -- you --to participate in politics where your voice will be important. We hope to follow the principles of Martin Bell, former MP, because they are very appropriate for Wales today.


And now this new little party is ready to recruit new members -- you again -- to help us and to take an important role in developing our policies and determining our way forward. In this way, it will be your party!


At the moment Wales is governed by parties that themselves are governed from London. We have Plaid Cymru, of course, but they copy the other parties so much that maybe they have lost their way with the result that no-one is listening to you, the Welsh!


No one really cares for us, or puts Wales and the Welsh first -- and that is why Gwerin Gyntaf/People First came into being. 

GG/PF believes in a totally democratic party, and our policies and our decisions depend on your wishes -- your voices! 


If you want to make a difference in Wales come to one or two of our meetings and find out more. If you have a voice, there will be a place for you in GG/PF. Come along and join with us. There'll be a warm welcome for you -- and that's definite! Find this button on the right, enter your email
and click to become a member today

No comments:

Post a Comment

Thank you for your comment which will be display once it has been moderated.